TERMS AND CONDITIONS

These Terms and conditions are in Dutch for now, but we are going to translate them as soon as possible.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Suite57, interieurarchitectuur en advies

 

Artikel 1 – Begripsbepaling

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Suite57: Suite57 gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder het nummer: 24469059.
De interieurarchitect: Suite57 die in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden verricht op het gebied van interieurarchitectuur.
De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Suite57 als wederpartij opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
De opdracht of de overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Suite57 met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden door Suite57.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen met betrekking tot diensten van Suite57, leveringen van zaken door Suite57 en voorts alle overige overeenkomsten gesloten met Suite57, tenzij anders is vermeld of partijen uitdrukkelijk van deze voorwaarden afwijken. Algemene voorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door Suite57 zijn aanvaard.

Artikel 3 – Offertes en opdrachtbevestigingen

 1. De door Suite57 opgestelde offertes zijn geheel vrijblijvend en kunnen tot het moment van akkoord worden herroepen.
 2. Een verstrekte opdracht, met duidelijke beschrijving wordt door Suite57 schriftelijk bevestigd en door de opdrachtgever voor akkoord ondertekend.
 3. Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk al dan niet via e-mail door Suite57 zijn bevestigd.
 4. De door Suite57 opgestelde offertes en prijsopgaven zijn niet geldig voor toekomstige opdrachten, tenzij anders vermeld.

Artikel 4 – Uitvoering opdracht

Suite57 verricht zijn werk naar beste weten en kunnen, is de vertrouwensman van de opdrachtgever en diens raadgever. Hierbij vertrouwt Suite57 op de correctheid van de verstrekte gegevens en informatie door of namens de opdrachtgever. Mocht tijdens de uitvoering van de opdracht blijken dat deze informatie onvoldoende, te laat dan wel niet correct was en aanpassingen van de opdracht noodzakelijk zijn, dan zullen de bijkomende kosten die daarvan het gevolg zijn als meerwerk bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5 – Honoraria, bureaukosten en kosten van derden

 1. De honorering van Suite57 kan als volgt worden overeengekomen:

a. Volgens een percentage van de uiteindelijke verbouw -en inrichtingssom van het project, vermeerderd met in rekening gebracht meerwerk (evt door derden);

b. Op basis van een van tevoren vastgesteld uurtarief;

c. Een vast bedrag, exclusief de door de opdrachtgever verschuldigde omzetbelasting

 1. Naast de in lid 1 bedoelde honorering komen ook de reis- en verblijfskosten (OV 100% of brandstof € 0,19 excl. 21% btw per kilometer), parkeerkosten, telefoonkosten ( per ontwerpproces € 55,00 excl. 21% btw), printkosten,  kosten voor het inhuren van externe deskundige, kosten voor benodigde (ontwerp) materialen, leges voor aanvraag vergunningen/toetsing welstandscommissie, constructieberekeningen door constructeur en andere onvoorziende kosten voor vergoeding van de opdrachtgever.

Artikel 6 – Honoraria bij gewijzigde opdracht

 1. De opdrachtgever is een afzonderlijke vergoeding verschuldigd voor aanvullend werkzaamheden (meerwerk) die Suite57 verricht tengevolge van:

a. gewijzigde (overheids-)voorschriften of overheidsbeperkingen; of

b.  wijziging van het ontwerp op verzoek van de opdrachtgever, nadat het ontwerp is vastgesteld of goedgekeurd. Zie bijlagen ontwerpfases.
Suite57 informeert de opdrachtgever tijdig over de aard van de aanvullende werkzaamheden en bijkomende kosten, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is en het verrichten van de aanvullende werkzaamheden geen uitstel toelaat of ernstige vertraging oplevert.

Artikel 7 – Betaling en invorderingskosten

 1. Declaraties van Suite57 dienen binnen 14 dagen na declaratiedatum te worden voldaan op RABOBANK rekening 1574.61.785 t.a.v. Sander van der Poort
 2. Suite57 heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden.
 3. Vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van enige betalingsverplichting is een rente over het openstaande bedrag verschuldigd. De wettelijke rente voor ondernemingen en overheidsinstanties bedraagd 8% per maand en voor particulieren 3 % per maand.
 4. Alle gemaakte kosten om voldoening van declaratie te verkrijgen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 5. Indien de invordering van een declaratie leidt tot een gerechtelijke procedure, dient de opdrachtgever de door Suite57 daadwerkelijke gemaakte kosten voor rechtsbijstand te vergoeden. De werkzaamheden van de rechtsbijstandverlener dienen naar de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten in redelijkheid in rekening zijn gebracht.
 6. Alle vorderingen van Suite57 worden terstond opeisbaar wanneer de opdrachtgever surseance van betaling of een schuldsanering in de zin van artikel 284 e.v. Fw heeft verzocht, of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel anderszins in betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren. Ditzelfde geldt indien de opdrachtgever zijn bedrijf in een andere rechtsvorm omzet, of aan een derde overdraagt, dan wel de plaats van zijn vestiging en/of zijn woonplaats naar het buitenland verplaatst.

Artikel 8 – Duur en beëindiging

 1. Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht door opdrachtgever zonder dat er sprake is van tekortschieten in nakoming van de opdracht door Suite57, alsmede bij tussentijdse beëindiging door Suite57 wegens verwijtbaar handelen van de opdrachtgever, is Suite57 gerechtigd te vorderen:
a. 100% van het honorarium, berekend naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van de opzegging;
b. De vergoeding van alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit de verplichtingen die Suite57 ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht.
 2. Een eventuele beëindiging dient plaats te vinden per aangetekende schrijven met vermelding van de reden van opzegging.

Artikel 9 – Vertraging in de uitvoering van de opdracht

 1. De opdrachtgever kan geen aanspraak doen op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst evenmin op vergoeding van enige door de opdrachtgever gelden schade. Voor zover mogelijk zal Suite57 de opdrachtgever tijdig informeren over de vertraging en de kosten die dit met zich meebrengt.
 2. Suite57 is niet aansprakelijk voor vertraging welke veroorzaakt is door derden.
 3. Door ondertekening van de overeenkomst geeft de opdrachtgever aan, tenminste 3 uur per week vrij te houden t.b.v. het ontwerpproces. Indien het proces meer tijd vraagt, dan zal de opdrachtgever de tijd die Suite57 nodig acht, moeten vrij te maken.
 4. Mocht de opdrachtgever niet (kunnen) voldoen aan de gestelde eis zoals beschreven in Artikel 9, lid 3 dan zal Artikel 9, lid 5 in werking worden gesteld.
 5. Mocht de vervulling van de opdracht worden vertraagd of onderbroken door toedoen van de opdrachtgever, dan is de opdrachtgever verplicht de arbeidskosten die deze vertraging tot gevolg heeft te betalen respectievelijk aan Suite57 te vergoeden. Suite57 hanteert hiervoor een tarief van € 60,00 excl. 21% btw per dag, tussen het moment van geplande oplevering en daadwerkelijke oplevering.

Artikel 10 – Afwijkingen van ontwerp

 1. Door ondertekening van de overeenkomst gaat de opdrachtgever akkoord met de artistieke vrijheid van Suite57 en geeft deze daarmee alle ruimte het concept naar eigen inzicht, uiteraard aan de hand van het programma van eisen, in te vullen.
a. Mocht Suite57 ondanks het akkoord iets willen wijzigen t.b.v. de kwaliteit, dan is dit mogelijk, in samenspraak met de opdrachtgever.
 2. Afwijkingen van geringe betekenis tussen enerzijds het geleverde werk van Suite57 en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de opdracht. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van het ontwerp, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

Artikel 11 – Eigendoms –en auteursrechten

 1. Originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, rapporten en andere bescheiden die Suite57 bij de vervulling van de opdracht heeft vervaardigd, blijven zijn eigendom, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan de opdrachtgever of aan derden.
 2. Suite57 heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking, verveelvoudiging en herhaling van zijn ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van het ontwerp, zoals bedoeld in de Auteurswet 1912 of de Beneluxwet inzake tekeningen en modellen, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
 3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp van Suite57, of een deel daarvan, te (doen) herhalen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Suite57.
 4. Mocht de opdrachtgever de originele en daarmee de eigendoms -en auteursrechten willen overnemen, dan kan dit nader overeengekomen worden.
a. Bij het overnemen van eigendoms -en auteursrechten is de opdrachtgever Suite57 een vergoeding verschuldigd, Suite57 behoudt bij overnamen enkel het recht om het ontwerp (resultaat) en/of foto’s hiervan te gebruiken voor acquisitie doeleinde.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 1. Indien bepaalde onderdelen van het project, waaronder constructieve en installatieve adviezen, door externe deskundigen worden vervuld, is Suite57 voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk.
 2. Suite57 is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade.
 3. Suite57 is bevoegd om fouten waarvoor hij aansprakelijk is voor eigen rekening te herstellen en/of de uit die fouten voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.
 4. De opdrachtgever blijft ten aller tijden zelf verantwoordelijk voor betalingen.
 5. Indien het ontwerp van Suite57 niet kan worden uitgevoerd voor het geraamde bedrag en deze omstandigheid te wijten is aan Suite57, dan is Suite57 slechts gehouden zijn ontwerp te herzien zonder dat hij aansprakelijk is voor extra kosten. De kosten van herziening van het ontwerp zijn in dat geval voor rekening van Suite57.
 6. Indien de opdrachtgever enig aan de opdracht verbonden schaderisico heeft verzekerd of aan derden heeft overgedragen, dan is hij gehouden zijn rechten tegenover de verzekeringsmaatschappij of bedoelde derde over te dragen aan Suite57, bij gebreke waarvan de aansprakelijkheid van Suite57 met het bedrag van de uitkering wordt verminderd.
 7. In geval van aansprakelijkheid van Suite57, is deze voor de te vergoeden schade per opdracht steeds beperkt tot een bedrag gelijk aan zijn honorarium, onder honorarium wordt verstaan het bedrag bedoeld in artikel 5 lid 1, exclusief de kosten genoemd in artikel 5 lid 2.
 8. Suite57 sluit ter zake van zijn aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af. Op verzoek van de opdrachtgever legt Suite57 de bescheiden over, waaruit blijkt dat hij aan deze verzekeringsplicht heeft voldaan.
 9. Elke vordering tot schadevergoeding vervalt, indien de vordering niet binnen 14 dagen na het constateren van de schade of het gebrek schriftelijk aan Suite57 kenbaar is gemaakt.

Artikel 13 – Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de opdracht blijvend of tijdelijk verhindert,en die niet aan Suite57 kan worden toegerekend. Zoals stakingen in bedrijven waarmee Suite57 overeenkomsten heeft gesloten, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen, niet voorzienbare vertraging bij toeleveranciers, alsmede het geval dat Suite57 geestelijk of lichamelijk verhinderd is de opdracht naar behoren te vervullen.
 2. In geval van overmacht heeft Suite57 het recht om zijn verplichting op te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan één maand voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat een van de partijen schadeplichtig is.
 3. Indien Suite57 bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts beperkt aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Suite57 gerechtigd dit deel afzonderlijk te declareren en is de opdrachtgever gehouden deze declaratie te voldoen.

Artikel 14 – Ontbinding

 1. Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Suite57 omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, is Suite57 gerechtigd de overeenkomst van opdracht zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen, tenzij de opdrachtgever op eerste verzoek passende zekerheid aanbiedt voor de nakoming van diens verplichtingen.

Atikel 15 – Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op de overeenkomst tussen Suite57 en de opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Suite57 en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Suite57 is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van Suite57.

Artikel 16 – Geldigheidsduur algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 01 januari 2012 en uitsluitend van toepassing op opdrachten die op of na deze datum tot stand komen.